Prosjekttype  Offentlig / undervisning / næring 

Fase  Prosjektering i alle faser til ferdigstillelse 

Byggherre  DH Eiendom / Steinkjerbygg AS 

Enterpriseform  Hovedentreprise 

Areal  BRA 7.000 m2 nybygg og 9.000 m2 ombygg 

År  Ferdigstilt 2019 

Kostnadsramme  ca 450 mill NOK

Samarbeidspartnere  InCube Architecture

Utførende entreprenør   FuglesangDahl AS                                                                        

”Vi skal skape en campus som vekker oppsikt og som studenter, ansatte og leietakere med stolthet skal si de er en del av.”

I samarbeid med InCube Architecture har vi utformet prosjektet for å
bygge infrastruktur tilrettelagt for delingskultur og åpen innovasjon som
gir synergieffekter, kunnskapsutveksling og gode menneskelige
treffpunkter – særlig innen fagområder som grønn sektor og den digitale
spill- og mediabransjen.

Innocamp Steinkjer er et nybygg kombinert med ombygging av eksisterende
bygningsmasse, som huser Nord universitet, forskningsinstitusjoner, samt
kunnskapsintensivt næringsliv med gründerbedrifter og etablerte,
landsomfattende aktører. Tett bruker- og byggherremedvirkning er vært
vektlagt under hele prosessen.

Det sentrale i konseptet er “Origo” – møtested som ikke bare kobler gamle
og nye bygg sammen men også mennesker sammen til et utviklende
fellesskap.

Eksisterende vernet kulturhistorisk bygning fra 1905 (A-bygget)
gjennomgikk en total renovering og er tilrettelagt for både kontor og
undervisning. Tett dialog med byantikvar og kommunen har gitt en
utforming av bygningsanlegget der nybygg hensyntar viktige elementer i
bybildet og skaper en dynamikk imot eksisterende bygninger.