Sted Nærøysund  

Prosjekttype Kulturmiljøfredning etter §20 I Kulturmiljøloven. 

Tiltakshaver Nord-Trøndelag fylkeskommune 

År 2001-2004.  Ikrafttredelse forskrift om fredning 01.10.2010. 

Firmaets rolle Registrering/dokumentasjon av bygninger og landskap, 

utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplan. 

Samarbeidspartnere Riksantikvaren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Vikna kommune 

 

 

Utdrag fra forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø: 

«Formålet med fredningen er å ta vare på det særegne fiskeværet Sør-Gjæslingan som kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og framtidas generasjoner. Dette gjelder særlig forholdet mellom naturgrunnlag, næring, levekår, samfunn og den historiske utviklingen av fiskeværet. Fredningen skal sikre at framtidig utvikling skjer i tråd med fiskeværets kulturhistoriske kvaliteter. 

Særlig viktig er mangfoldet og særpreget i bygningsmiljøet, og andre spor i kulturlandskapet etter utnyttelse av havets ressurser og jordbruksdrift på marginale vilkår. Både overordnede trekk i miljøet, enkeltelementer og sammenhengen mellom disse skal bevares.»