Sted Skippergata 6 -18, Steinkjer

Prosjekttype Bolig og næring, Transformasjon/Bevaring

Byggherre Brugata 2-4 Eiendom as v/ Sigbjørn Vikan

Areal BRA 2500 m2

År 2022

Samarbeidspartnere

Rolle Fagansvarlig arkitekt, komplett prosjektering

Den gamle brannstasjonen på Steinkjer ble oppført i 1950 og utvidet med en kontorfløy for Steinkjer kommune noen år etter. Deler av den bevaringsverdige bygningsmassen har stått tom de siste årene etter at brannstasjonen ble nedlagt da det nye Helse- og Beredskapshuset på Steinkjer ble tatt i bruk i 2020.

Etter privat initiativ er brannstasjonen nå overtatt av Brugata 2-4 Eiendom as. Deler av den gamle brannstasjonen bygges om til leiligheter og hybler. Det gjelder for kontorfløyen og gymsalen. Den eksisterende brannmester-leiligheten renoveres. Vognhall, verksted og tårn skal beholdes uendret inntil videre. Disse arealene er tiltenkt småskala næringsaktivitet el.

Bygningsmassen i den gamle brannstasjonen er regulert til bevaring etter PBL og det har vært et viktig mål for utbygger å finne ny bruk og løsninger som ivaretar bevaringsformålet. Fasadene mot hovedgaten er underlagt strenge føringer i reguleringsplan mht bevaring. Det er gjennomført flere møter med Steinkjer kommune for å få til ett så godt samspill som mulig, mellom bevaring av fasader og fremtidig bruk. Øvrige deler av bygningsmassen er gitt mindre føringer mht bevaring.

Det er vektlagt å få et funksjonelt og moderne bygg samtidig som det er ønskelig å bevare husets særpreg og karakter. Bygningsmassen gjennomgår nå en omfattende transformasjon til ny bruk.

Byggherren håper nå sammen med Steinkjer kommune og de prosjekterende, at dette skal bli et godt eksempel på bevaring av verneverdige bygninger gjennom ny bruk. Dette vil kunne ha overføringsverdi til andre prosjekt. Gjenbruk av eldre bygningsmasse blir stadig mer aktuelt enten det er regulert til bevaring eller ikke. Miljø- og bærekraftsperspektiv er noe Praksis arkitekter as ønsker å sette fokus på gjennom dette prosjektet sammen med de øvrige prosjektaktører.