Prosjekttype Undervisning

Sted Steinkjer

Fase Prosjektering i alle faser til ferdigstillelse 

Byggherre Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Entrepriseform
Byggetrinn 1: Samspillsentreprise med FuglesangDahl
Byggetrinn 1.5: Totalentreprise med Grande entreprenør
Byggetrinn 2: Totalentreprise med Grande entreprenør

Areal
Nybygg: 8900 m
2 BTA
Ombygging: 10 200 m2BTA 

År Ferdigstilt 2010 – 2012

Kostnadsramme  295 mill NOK  

Samarbeidspartnere RG prosjekt, Ryjord, Planconsult (nå alle Norconsult Steinkjer)

Utførende entreprenør FuglesangDahl og Grande Entreprenør

Steinkjer Videregående skole slik vi kjenner den i dag er bygget sammen av flere skoler, reist til ulike tider. Bygninger som har huset ungdomsskole, husmorskole, handelsskole og gymnas.

Tilflyttede yrkesfag fra Egge videregående skole utfordret med store arealbehov og egen kultur, det etablerte miljøet på Guldbergaunet. Spredte bygninger med ulike organiserende strukturer og uttrykk, er i dag samlokalisert med yrkesfaglige linjer, til en helhetlig og sammenhengende undervisningsarena. Dette gjort mulig blant annet etter en omrokkering av bygninger som tidligere huset Steinkjer ungdomsskole og bygningene for allmennfag ved den videregående skolen.

I en omfattende prosess hvor alle brukere deltok med representanter fra sine fagområder, sammen med administrasjon og skoleeier, ble grunnlaget lagt for struktur og sammenhenger i den nye skolen. Det er lagt til rette et miljø tilgjengelig for alle, der det gjennom organisering av rom og forløp skal være lett å orientere seg, i en ellers sammensatt og sprikende bygningsmasse. En ledetråd for arkitekt gjennom hele utviklingsfasen har vært å bygge et transparent miljø som oppfordrer og oppdrar til fellesskap. Fellesrom som bibliotek og møte- grupperom er trukket inn mot den store samlede kantina tett på hovedinngangen. Viktige ferdselsårer tangerer denne og aktualiserer kantina som et naturlig treffsted. Et samlende pauseareal og felles område for oppdatering og formidling. Det har vært et mål å synliggjøre skolens aktivitet gjennom å tilby innsyn til de ulike undervisningsarenaer som passer for dette. Slik blir bevegelsen igjennom gangarealer beriket av innspill fra undervisning og aktivitet.

 

Da bygningene som huser skolen ligger spredt, er det lagt vekt på å etablere gode forbindelser mellom det sentrale origo og de sekundære knutepunktene. Disse skal ved hjelp av romlige «sensasjoner» være av egen interesse, ha tilliggende fellesrom og i sin periferi gi le for konsentrasjon og undervisning. Et hovedfokus ved utviklingen har vært den indre skolehverdagen. Det å være i skolen. Det pulserende levende miljøet. Den indre dialogen. Ut over dette er bygningene i dialog med omgivelsene og samfunnet omkring. Den eksisterende bygningsmasse skal i møtet med nybygg løftes og bli gode «naboer». Dialogen mellom bygningene og hva de uttrykker, skapt i ulike tidsrom, har vært en utfordring viet mye oppmerksomhet. Undervisningsbygget koblet opp mot bygningsmassen som i dag er ungdomsskolen henter elementer fra fasader og form i bygningen oppe ved Ogndalsvegen og tar med seg et minne om denne, ned til det nedre skoleområdet.

Den eksisterende ungdomsskolebygningen var betraktet som ubrukelig og rivningsklar. Kreativ innsats fra eiere og aktører i byggeprosessen bidro til at denne fikk nytt liv, slik at gjenbruk ble mulig. Et viktig bidrag til miljøtenkningen og historiefortellingen om skoleutviklingen på Guldbergaunet. Varige og bærekraftige løsninger er videre ivaretatt gjennom bruk av kortreiste og miljøvennlige materialer og tekniske energiøkonomiske løsninger.