Arbeidet har bestått i å utvikle en ny masterplan for skolen. Flere mulighetsstudier viser disponeringer i forbindelse med videreutvikling. Det er vist riving av eksisterende bygninger og etablering av større nybygg, kontra alternativer med utvikling i størst mulig grad i eksisterende bygningsmasse. Videre er det tegnet skisseprosjekt for nytt elevinternat i massivtre med 38 sengeplasser, som av økonomiske årsaker ikke er gjennomført. Eksisterende bygninger er forbedret med hensyn til rømning og brannsikring og behovet for nye internatrom er løst i disse.

Uten å låse for framtidig utvikling er det nå bygget nytt kjøkken og anretning, samt nytt inngangsparti og vestibyle. Tilrettelegging for universell utforming har vært den store utfordringen, da hovedbygningene er føyd sammen av tre bygg med ulike etasjeplan og trappeforbindelser, som ikke «finner hverandre». Den nye hovedinngang og vestibyle er planlagt for etablering av heis i utvidelse i senere byggetrinn. Utomhusanleggene gjenstår å ferdigstille.

Kjøkken og drift konkurrerer utfordrende med hovedadkomst og inngang. Kjøkken er gitt store vinduer ut og tar slik aktivt del i ankomsten. Dette er ut over å være en arbeidsplass, et undervisningskjøkken og således en aktiv del av skolen.

Prosjekttype Undervisning

Sted Inderøy kommune

Fase Omfattende mulighetsstudier for større utbygging. Masterplan. Delprosjekter fulgt gjennom alle faser. Kjøkken, anretning og vestibyle, inngangsparti. Fra skisse til produksjonstegninger og oppfølging på byggeplass.

Byggherre Sund Folkehøyskole

Entrepriseform Totalentreprise

Areal Nybygg: 1200 m2
Ombygging: 4200 m2

År 2017 – 2022