Sted Sannan B13, Steinkjer

Prosjekttype  Boligprosjekt med varierende leilighetstyper

     To byggetrinn samlet 26 leiligheter

Byggherre Sannan Bolig AS

Areal ca kvm 3100 BTA

År 2020

Samarbeidspartnere Grande entreprenør AS

 

Tegleverkstunet består av to byggetrinn med henholdvis 12 og 14 leiligheter.

Videre byggetrinn er nå under prosjektering.

 

Teglverkstunet (Sannan Boliger B13) er prosjektert som første del av en helhetlig boligutvikling på gjenstående tomteområder på Sannan.

Nybyggene er prosjektert i to hovedetasje med parvis like boenheter pr.etasje. Alle leiligheter har egen trinnfri adkomst fra terreng.

Det er i utformingen av boligblokken og utomhusområdene fokusert på å etablere sammenhenger som kobler leilighetenes planfunksjoner med tomtens kvaliteter og omkringliggende uteområder. Plasseringen hensyntar også tomtens beskaffenhet og utnytter dagens nivåforskjell i utformingen av inngangssoner imot øst.

I utformingen av byggets fremtoning er det lagt stor vekt på en god sammensatt volumoppbygging og materialbruk. Bygget består i hovedsak av tre hovedvolumer med teglfasade, innfyllt og flankert av lavere volumer med impregnert trekledning.